“อบรมโครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม”
30 January 2019
อาคารไวท์กรุ๊ป


30 มกราคม 2562 TIPMSE เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเรื่องการจัดการขยะและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงานภายใต้โครงการความร่วมมือภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ให้กับผู้แทนจาก 11 หน่วยงานในอาคารไวท์กรุ๊ป จำนวน 30 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน และมุ่งสู่การปรับพฤติกรรมการจัดการพลาสติกและขยะอย่างยั่งยืนต่อไป

 


< Back