สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงาน ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ริเริ่มก่อตั้งโดยกลุ่มอุตสาหกรรม ภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม และสมาชิกที่ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้บรรจุภัณฑ์ เพื่อวางแผน ประสานงาน และดำเนินการเพื่อให้ปริมาณบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและวัสดุรีไซเคิลในกองขยะทั่วประเทศลดลงด้วยรูปแบบที่ยั่งยืนและเหมาะสม โดยการนำรูปแบบการดำเนินงานของ CEMPRE ประเทศบราซิล ที่ประสบความสำเร็จมาดัดแปลงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

เงินสนับสนุนหลักมาจากสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคม และผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

สถาบันถือเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ดำเนินการโดยอิสระ ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการสถาบันฯ จำนวน 53 คน และคณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษา จำนวน 34 คน โครงสร้างสถาบันฯ ประกอบด้วยหน่วยงาน 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายปฎิบัติการ ฝ่ายวิชาการและสารสนเทศ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายการตลาด