บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด    
 

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด
 
บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด
 
บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
 
กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท.
 
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย
TVO
 
บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัด
    บริษัท แอดวานซด์ โนวฮาว จำกัด
บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด
บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด
บริษัท โอสถสภา จำกัด 
Teijin Polyester (Thailand) Limited

                      บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทย เซอร์วิสส์ จำกัด

 
   

 

ผู้สนับสนุนรอง


             บริษัทโคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด 

                   กลุ่มอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ

                     บริษัท พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด

                    บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

                 บริษัท กรีนสปอต จำกัด

             สมาคมบรรจุภัณฑ์โลหะไทย

             บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)

                    กลุ่มอุตสาหกรรมแก้วและกระจก

                 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)