คณะที่ปรึกษาและคณะทำงานสนับสนุนการปฎิบัติงาน จำนวน 19 คน ประกอบด้วย

1. นางเสาวลักษณ์ ชยาวิวัฒน์กุล ที่ปรึกษา
2. นายประจวบ ตยาคีพิสุทธิ์ ที่ปรึกษา
3. ผู้แทน บริษัท บางกอกแคน แมนนูแฟคเจอริ่ง จำกัดหรือผู้แทน ที่ปรึกษา
4. ผู้แทน บริษัท คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเชอร์ส(ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
5. ผู้แทน บริษัท เอสไอจี คอมบิบล็อค จำกัดหรือผู้แทน ที่ปรึกษา
6. ผู้แทน บริษัท ไทยเอเชีย แปซิฟิค บริวเวอรี่ จำกัดหรือผู้แทน ที่ปรึกษา
7. ผู้แทน บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
8. ผู้แทน บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด หรือผู้แทน ที่ปรึกษา
9. ผู้แทน บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัดหรือผู้แทน ที่ปรึกษา
10. นายปรีติ เจริญศิลป์ ที่ปรึกษา
11. นายวีระ อัครพุทธิพร ประธาน
12. นายอมร ศาสตร์อมร รองประธาน
13. ผู้แทน บริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด คณะทำงาน
14. ผู้แทน บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด คณะทำงาน
15. ผู้แทนบริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) คณะทำงาน
16. ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) คณะทำงาน
17. ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก ส.อ.ท. คณะทำงาน
18. ผู้แทนบริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด คณะทำงาน
19. ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม คณะทำงานและเลขานุการ