“TIPMSE จับมือ สพฐ. ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน”
23 January 2018
ห้องประชุม สพฐ.


TIPMSE จับมือ สพฐ. ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน
วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) โครงการ “ส่งเสริมการศึกษาด้านการจัดการบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วเพื่อสร้างสังคมแห่งการบริโภคอย่างยั่งยืน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ที่ 5 เรื่องการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะ พลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายพัฒนาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนกับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.< กลับหน้าที่แล้ว