“งานสัมมนา “SD Symposium 2018” (Sustainable Development Symposium 2018) ภายใต้แนวคิด “Circular Economy: The future we create””
09 July 2018
โรงแรมแอทธินี กรุงเทพ


วันที่ 9 กรกฎาคม 2561  ณ รร.แอทธินี กรุงเทพ เอสซีจี จัดงานสัมมนาระดับโลกในไทย “SD Symposium 2018” (Sustainable Development Symposium 2018) ภายใต้แนวคิด “Circular Economy: The future we create” ให้ผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการ SMEs นักวิชาการ และคนรุ่นใหม่ที่สนใจ ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนมุมมองกับองค์กรชั้นนำระดับโลก หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมของไทย ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นที่นำแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ไปปรับใช้ โดยมีเป้าหมายในการสร้างความตระหนักและร่วมผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงการบริโภค ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างการเติบโตอย่างสมดุลของการดำเนินธุรกิจ การยกระดับคุณภาพชีวิต และอนาคตของโลกที่ยั่งยืน พร้อมสร้างเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคต่อไป โดยทาง เอสซีจี เรียนเชิญผู้อำนวยการสถาบันเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในห้องที่ 4 หัวข้อ Circular Waste Value Chain ณ รร.แอทธินี กรุงเทพมหานคร < กลับหน้าที่แล้ว