“คณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด" ระดับประเทศ”
10 September 2018
หลายจังหวัด


วันที่ 10-12 กันยายน 2561 ตามที่กระทรวงมหาดไทย โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี 2561 ขึ้นเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและประกาศเกียรติคุณให้แก่จังหวัดที่มีการจัดการมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดดีเด่น ประจำปี 2561 ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) และแต่งตั้งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทนร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ระดับประเทศ (โดยประธานสภาอุตสาหกรรมฯ ได้มอบหมายให้รองประธานสายงานสถาบันฯ เป็นผู้แทนและผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นผู้แทนสำรอง) เพื่อร่วมลงพื้นที่ตรวจประเมินและพิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับจังหวัดสะอาดดีเด่น ระดับประเทศ ในกลุ่มจังหวัดขนาดเล็ก ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดบึงกาฬ

โดยผลการพิจารณาพบว่า จังหวัดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ จังหวัดลำพูน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ จังหวัดบึงกาฬ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ จังหวัดอุทัยธานี โดยมีกำหนดมอบรางวัลในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล< กลับหน้าที่แล้ว