“TIPMSE จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร Green Office Building จัดระบบการจัดการขยะในที่ทำงาน”
07 July 2017
TIPMSE


TIPMSE จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร Green Office Building โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงาน เพื่อสร้างบรรยากาศทำงานที่ดีและร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้เข้าร่วมจากหลากหลายหน่วยงานเข้าร่วม < กลับหน้าที่แล้ว